Categorie: Nieuws

Voordelen van ISO 27001 certificering

Voordelen van ISO 27001 certificering

Het behalen van een ISO 27001-certificering biedt een groot aantal voordelen, niet alleen voor uw interne activiteiten maar ook voor uw relaties met klanten en partners. Deze certificering leidt tot een betere informatiebeveiliging binnen uw bedrijf en onder uw medewerkers, terwijl uw bedrijfsprocessen voortdurend worden verbeterd. Deze voordelen strekken zich uit tot uw stakeholders, omdat u de risico’s voor informatiebeveiliging effectief beperkt en uzelf neerzet als een betrouwbare samenwerkingspartner.

Minimale risico’s voor informatiebeveiliging en gegarandeerde continuïteit: Het ISO 27001 certificeringsproces brengt niet alleen interne informatiebeveiligingsrisico’s aan het licht, maar ook externe bedreigingen. Als reactie hierop worden de nodige beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd. Deze proactieve aanpak dient als bescherming tegen beveiligingsincidenten die mogelijk kunnen leiden tot datalekken, negatieve publiciteit of zelfs schadeclaims. Prioriteit geven aan informatie- en gegevensbescherming is van vitaal belang, zowel voor de betrokken personen als voor het behoud van het imago en de reputatie van uw organisatie. Met ISO-maatregelen is de kans dat gevoelige informatie wordt gecompromitteerd aanzienlijk kleiner.

Aantoonbare naleving van privacywet- en regelgeving: ISO 27001-certificering toont aan dat uw organisatie voldoet aan de privacyvereisten die zijn uiteengezet in GDPR en andere relevante wetten. Hoewel deze naleving inherent kan zijn aan uw activiteiten, dient het als een waardevolle geruststelling voor uw klanten.

Verbeterde betrouwbaarheid voor klanten: Een van de belangrijkste voordelen van een ISO 27001-certificaat voor klanten is dat het uw organisatie afschildert als professioneel en veiligheidsbewust. Met deze certificering geeft uw bedrijf blijk van een zorgvuldige omgang met vertrouwelijke gegevens, die door alle niveaus van uw organisatie wordt onderschreven.

Verbeterde marktpositie: In verschillende sectoren wordt ISO 27001 steeds meer een vereiste voor klanten. Het bezit van het certificaat trekt meer gerenommeerde klanten aan, wat de reputatie van je organisatie verbetert. Afgezien van de commerciële implicaties worden de overheidsregels voor informatiebeveiliging steeds strenger. ISO 27001-certificering dient als essentiële documentatie voor deelname aan (Europese) aanbestedingen en het binnenhalen van overheidscontracten.

Gestructureerd informatiebeveiligingssysteem: De ISO 27001-normen vereisen de implementatie van een Information Security Management System (ISMS). De protocollen en procedures die binnen dit systeem zijn ontwikkeld, zoals procesbeschrijvingen, rapporten en registraties, bieden je medewerkers een raamwerk om te volgen. ISMS stimuleert uw organisatie om informatiebeveiliging systematisch te benaderen en een cultuur van kritisch denken te handhaven.

Inzet voor voortdurende verbetering: Met een ISO 27001-certificering laat uw organisatie zien dat ze zich voortdurend inzet voor informatiebeveiliging. Het werkt volgens de PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act), waarbij beveiligingsmaatregelen voortdurend worden gecontroleerd en noodzakelijke verbeteringen worden aangebracht. Deze aanpak weerspiegelt uw toewijding om waakzaam te blijven en u aan te passen aan veranderende beveiligingsuitdagingen.

SOC 1 & SOC 2

SOC 1 & SOC 2

De primaire en veelgebruikte term voor serviceorganisaties die rapporteren over risico’s van derden voor gebruikersorganisaties is het Systems and Organization Control Report, vaak het SOC-rapport genoemd. Deze term is geïntroduceerd door het American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) als vervanging voor het SAS70-raamwerk.

Voorheen stonden deze bekend als Service Organization Control-rapporten. SOC omvat een reeks rapporten die hun oorsprong vinden in de Verenigde Staten. ISAE 3402 is afgestemd op de Amerikaanse standaard Statement on Standards for Attestation Engagements (SSAE) 18. Een ISAE 3402-rapport geeft zekerheid over de systeembeschrijving van een serviceorganisatie en de geschiktheid van het controleontwerp en de operationele effectiviteit zoals gepresenteerd in een Service Auditor’s Report.

ISAE 3402 | SOC 1: In een ISAE 3402 | SOC 1-rapport stellen organisaties hun eigen controledoelstellingen en controles vast en stemmen deze af op de eisen van de klant. De reikwijdte van een ISAE 3402-rapport omvat doorgaans alle operationele en financiële controles die van invloed zijn op financiële overzichten, evenals IT General Controls (bijv. beveiligingsbeheer, fysieke en logische beveiliging, wijzigingsbeheer, incidentbeheer en systeembewaking). Als een organisatie financiële informatie host die van invloed kan zijn op de financiële verslaglegging van de klant, is een ISAE 3402 | SOC 1 auditrapport de meest logische keuze. ITGC’s, operationele controles en financiële controles vallen binnen het bereik van een ISAE 3402 SOC 1-audit.

SOC 1: Bij een SOC 1-audit zijn controledoelstellingen vereist die essentieel zijn voor een nauwkeurige weergave van de interne controle over de financiële verslaglegging (ICOFR). Organisaties die in de Verenigde Staten bij de SEC gedeponeerd moeten worden, hebben meestal deze doelstellingen.

Gezien het belang van IT-serviceproviders, cloud-serviceproviders en datacenter/housing providers als belangrijke leveranciers aan financiële instellingen, hebben standaarden als SAS70, SSAE 18 SOC 1 en ISAE 3402 aan belang gewonnen in de IT-industrie. Ze zijn uitgegroeid tot de meest uitgebreide en transparante standaarden voor effectieve IT-uitbesteding en risicobeheer. Organisaties die op zoek zijn naar een ISAE 3402 | SOC 1-rapport overwegen vaak ISAE 3000 | SOC 2-rapporten.

ISAE 3000 | SOC 2: In ISAE 3000 | SOC 2-rapporten worden de Trust Services Principles and Criteria (TSP’s) toegepast. Deze TSP’s bestaan uit specifieke vereisten die zijn ontwikkeld door de AICPA en het Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA) om zekerheid te bieden met betrekking tot beveiliging, beschikbaarheid, vertrouwelijkheid, verwerkingsintegriteit en privacy. Een organisatie kan de specifieke aspecten selecteren die aansluiten bij de behoeften van hun klanten. Een ISAE 3000 | SOC 2-rapport kan een of meer principes omvatten. Als een organisatie verschillende soorten informatie voor klanten verwerkt die geen invloed hebben op de financiële verslaglegging, is een ISAE 3000 SOC 2-rapport relevanter. In dergelijke gevallen zijn klanten vooral bezorgd over de veilige omgang met en beschikbaarheid van hun gegevens, zoals vastgelegd in hun overeenkomsten. Een SOC 2-rapport evalueert, net als een SOC 1-rapport, interne controles, beleidsregels en procedures.

SOC 1 of SOC 2: Organisaties die systemen of informatie beheren, verwerken of hosten die van invloed zijn op de financiële verslaglegging moeten altijd een ISAE 3402 | SOC 1-rapport leveren. ISAE 3000 | SOC 2 is geschikt als alle systemen en processen geen verband houden met financiële verslaglegging. Leveranciers van datacenters, Infrastructure as a Service (IaaS) en Platform as a Service (PaaS) geven vaak hybride rapporten uit, met zowel een ISAE 3402 | SOC 1 voor financiële processen en systemen als een ISAE 3000 | SOC 2 voor niet-gerelateerde processen en systemen. De inhoud van beide rapporten is meestal identiek.

Voordelen: Risicobeheersing en transparantie verbeteren

Voordelen: Risicobeheersing en transparantie verbeteren

Organisaties krijgen vaak vragen van (potentiële) klanten over beveiligingsstandaarden, met vragen over het onderscheid tussen ISAE 3402 | SOC 1, ISAE 3000 | SOC 2 en ISO 27001 audits. Ze proberen te bepalen welke standaard het meest geschikt is voor hun bedrijf en wegen de voor- en nadelen af van ISAE versus ISO 27001. ISAE 3402 | SOC 1 en ISO 27001 zijn in werkelijkheid sterk verschillende standaarden, met uiteenlopende toepassingen. De belangrijkste verschillen zitten in de rapportagevorm en de aard van de controle zelf.

Opmerkelijke voordelen:

  • Vaardigheid in risicobeheer
  • Meer vertrouwen in de markt
  • Gestroomlijnde auditprocessen
  • Verbeterde controlemaatregelen

ISAE en beveiliging: ISAE 3402 is een attestatie uitgevoerd door een onafhankelijke gecertificeerde accountant of firma die systeem- en organisatiecontroles (SOC) beoordeelt aan de hand van gedefinieerde auditdoelstellingen of -criteria. In een ISAE 3402 SOC 1-rapport worden algemene IT-controles (ITGC’s) en dus ook beveiligingsaspecten opgenomen, maar de primaire focus ligt op financiële procedures en controles. Aan de andere kant concentreert een ISAE 3000 SOC 2-rapport zich op de Trust Service Principles, die beveiliging, beschikbaarheid en privacy omvatten. Het heeft meer gemeen met ISO 27001. Een essentieel onderscheid is dat ISAE 3402 | SOC 1 en ISAE 3000 | SOC 2 rapporten vormen van attestering zijn, terwijl ISO 27001 een certificering is.

ISO 27001: ISO 27001 is daarentegen een op risico gebaseerde norm die is ontworpen om het beveiligingsraamwerk of Information Security Management System (ISMS) van een organisatie op te zetten, te implementeren en te verbeteren. Dit beveiligingsraamwerk voldoet aan de ISO- en IEC-normen en is gevalideerd door onafhankelijke certificeringsinstanties.

De organisatie moet beschikken over de procedures en controles die worden beschreven in Bijlage A van het ISO 27001-raamwerk. Deze procedures en controles beperken op effectieve wijze de risico’s en versterken zo de informatiebeveiliging. ISO 27001 biedt een uitgebreid systeem om informatiebeveiliging te garanderen en alle organisaties die ISO 27001 gebruiken, moeten een beheersysteem voor informatiebeveiliging hebben.

Kiezen tussen ISO 27001 en ISAE 3402 | SOC 1: Het landschap is veranderd. ISO 27001 is van oudsher de gouden standaard voor informatiebeveiliging. Gezien de steeds veranderende risico’s op het gebied van informatiebeveiliging zoeken veel organisaties nu echter naar een hoger niveau van zekerheid met betrekking tot informatiebeveiliging. ISO 27001 schrijft een vaste reeks controles voor, terwijl de ISAE 3402- en ISAE 3000-standaarden gebaseerd zijn op principes. Dit betekent dat de controles niet star mogen zijn, maar effectief moeten functioneren. Een auditor zal het ISAE 3402 | SOC 1 assurance-oordeel kwalificeren als dit niet het geval is. Een ISAE 3402/3000 audit houdt een uitgebreid onderzoek in waarbij de effectiviteit van het risicoraamwerk bij het beheren van risico’s centraal staat. Als risico’s niet adequaat worden beheerd, zal het ISAE 3402-rapport deze tekortkoming onthullen. Deze mate van transparantie is essentieel in de veranderende wereldeconomie en het steeds veranderende bedreigingslandschap.

Uitbesteding

Uitbesteding

Organisaties hebben lang geworsteld met het benutten van hun concurrentievoordeel, een streven dat sinds de Industriële Revolutie aan kracht won, gedreven door het streven om hun markten uit te breiden en hun winst te vergroten. Gedurende de 19e en 20e eeuw was het heersende model de grote geïntegreerde organisatie, die in de jaren 1950 en 1960 verdere diversificatie onderging om te profiteren van schaalvoordelen.

Schaalvoordelen: De grote geïntegreerde organisaties breidden hun productaanbod uit, waardoor extra managementlagen nodig werden. Met de opkomst van technologische ontwikkelingen, zoals het internet, werden bedrijven in de jaren 1980 en 1990 geconfronteerd met de noodzaak om wereldwijd te concurreren. Hun logge managementstructuren belemmerden echter de flexibiliteit. Om de wendbaarheid te vergroten, hebben veel grote organisaties hun aandacht gericht op de kernactiviteiten en essentiële processen.

Probleem tussen hoofd en agentschap: Deze verschuiving naar kernprocessen leidde tot discussies over welke processen essentieel waren voor de bedrijfscontinuïteit en welke konden worden uitbesteed aan externe dienstverleners. Processen waarvoor intern te weinig middelen beschikbaar waren, werden uitbesteed aan gespecialiseerde bureaus of dienstverleners. Het principaal-agentschap probleem, waarbij de gebruikersorganisatie en de serviceorganisatie betrokken zijn, won daardoor aan belang. De principaal-agentschap theorie en de daarmee samenhangende informatieasymmetrie groeide in betekenis met de uitbreiding van outsourcing.

Uitbesteding: Het principaal-agentschap probleem manifesteert zich door informatie-asymmetrie, waarbij de principaal vaak niet op de hoogte is van de activiteiten van de agent of geen relevante informatie kan verkrijgen. Deze ongelijkheid creëert een divergentie van belangen tussen de principaal en de agent, wat mogelijk leidt tot geheime acties en resultaten. De evolutie van het accountantsberoep heeft een cruciale rol gespeeld in het verminderen van dit agentschapsprobleem op wereldwijde schaal.

Risico en middelenplanning: In scenario’s waar agenten van plan zijn om middelen van investeerders in te zetten voor risicovolle investeringen, kan een asymmetrie in risicotolerantie ontstaan. Agenten die beslissingen nemen terwijl ze minimale tot geen persoonlijke risico’s lopen, kunnen zich bezighouden met activiteiten die de last van potentiële verliezen bij de principaal leggen. Informatieasymmetrie kenmerkt ook de relatie tussen management en werknemers, vooral wanneer het management geen volledig inzicht heeft in de dagelijkse activiteiten van werknemers. De principaal en de agent hebben vaak tegengestelde financiële belangen.

Financiële gevolgen: Wanneer de opdrachtgever een belegger of aandeelhouder is, ligt zijn focus op het optimaliseren van het beleggingsrendement, dat vervolgens als dividend wordt uitgekeerd. Hoge dividenduitkeringen kunnen investeringsmogelijkheden beperken en leiden tot cashflowproblemen voor het management van de organisatie. Het principaal-agent probleem is ook relevant in de context van de relatie van het management met werknemers, waar verschillende doelstellingen en informatieasymmetrie tot spanningen kunnen leiden.

Agentuurtheorie in Outsourcing: De agentschapstheorie heeft betrekking op relaties tussen twee partijen waarbij de ene optreedt als de principaal en de andere als de agent, die de principaal vertegenwoordigt in transacties met derden. Agentschapskwesties kunnen ontstaan wanneer de agent beslissingen neemt en contracten afsluit die van invloed zijn op de principaal.

In de context van uitbesteding is de agency-theorie van toepassing op informatieasymmetrie, verschillen in de planning van middelen en verschillende risicotoleranties. Wanneer een financiële instelling bijvoorbeeld IT-diensten uitbesteedt aan een managed service provider, kan de provider beslissingen nemen over risico’s en gegevensopslag zonder inzicht in de risicotolerantie van de instelling. Dit kan leiden tot problemen zoals downtime en een verkeerde toewijzing van resources. Uitbesteding biedt tal van voordelen, waaronder kostenbeheersing, efficiëntieverbetering en risicoverlaging. Het principaal-agentschap probleem blijft echter een primair risico, omdat het afhankelijk is van uiteenlopende doelen en risicoaversieniveaus tussen principaal en agent.

Fasen in Outsourcing: Outsourcing heeft verschillende fasen doorlopen, te beginnen met de primaire of basisfase waarin ondersteunende diensten worden uitbesteed. De tweede fase betrof kostenbesparende uitbesteding, waarbij diensten werden overgedragen aan goedkopere leveranciers. De laatste fase is de uitbesteding van strategische activa, waarbij zelfs kerncompetenties in aanmerking komen voor uitbesteding.

Kortom, uitbesteding biedt zowel kansen als uitdagingen en Securance kan helpen bij het voldoen aan ISAE 3402, SOC 1, ISAE 3000, SOC 2, ISO 27001 en ISO 9001. Neem contact met ons op voor oplossingen op maat die voldoen aan de behoeften van uw organisatie.