Kategori: Nyheter

ISO 27001 certification benefits

ISO 27001 certification benefits

Obtaining an ISO 27001 certification offers a multitude of advantages, not only for your internal operations but also for your relationships with customers and partners. This certification leads to heightened information security within your premises and among your employees while continuously enhancing your business processes. These benefits extend to your stakeholders as you effectively mitigate information security risks, establishing yourself as a trustworthy collaborative partner.

Minimized Information Security Risks and Ensured Continuity: The ISO 27001 certification process doesn’t solely uncover internal information security risks; it also sheds light on external threats. As a response, the necessary security measures are implemented. This proactive approach serves as a safeguard against security incidents that could potentially lead to data breaches, negative public exposure, or even claims for damages. Prioritizing information and data protection is vital, both for the individuals involved and for preserving your organization’s image and reputation. With ISO measures in place, the likelihood of sensitive information being compromised is significantly reduced.

Demonstrated Adherence to Privacy Laws and Regulations: ISO 27001 certification demonstrates your organization’s compliance with the privacy requirements outlined in GDPR and other relevant laws. While this compliance might be inherent in your operations, it serves as a valuable reassurance for your customers.

Enhanced Reliability for Customers: One of the primary merits of an ISO 27001 certificate for customers is that it portrays your organization as professional and safety-conscious. Through this certification, your company exhibits meticulous handling of confidential data, which is endorsed by all levels of your organization.

Improved Market Position: In various industries, ISO 27001 is increasingly becoming a prerequisite for clients. Holding the certificate attracts more reputable customers, enhancing your organization’s standing. Beyond its commercial implications, governmental regulations concerning information security are growing more stringent. ISO 27001 certification serves as essential documentation for participating in (European) tenders and securing government contracts.

Strukturerat system för informationssäkerhet: ISO 27001-standarderna kräver att ett system för hantering av informationssäkerhet (ISMS) införs. De protokoll och rutiner som utvecklas inom detta system, t.ex. processbeskrivningar, rapporter och register, ger dina medarbetare ett ramverk att följa. ISMS uppmuntrar din organisation att arbeta systematiskt med informationssäkerhet och att upprätthålla en kultur av kritiskt tänkande.

Engagemang för ständiga förbättringar: Med en ISO 27001-certifiering visar din organisation ett kontinuerligt engagemang för informationssäkerhet. Den arbetar i linje med PDCA-cykeln (Plan, Do, Check, Act) och övervakar kontinuerligt säkerhetsåtgärderna och gör nödvändiga förbättringar. Detta tillvägagångssätt återspeglar ert engagemang för att vara vaksamma och anpassa er till nya säkerhetsutmaningar.

SOC 1 & SOC 2

SOC 1 & SOC 2

Den primära och allmänt använda termen för serviceorganisationer som rapporterar om tredjepartsrisker till användarorganisationer är Systems and Organization Control Report, ofta kallad SOC-rapporten. Denna term introducerades av American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) som en ersättning för SAS70-ramverket.

Tidigare kallades dessa för Service Organization Control-rapporter. SOC omfattar en rad rapporter som har sitt ursprung i USA. ISAE 3402 är anpassad till den amerikanska standarden Statement on Standards for Attestation Engagements (SSAE) 18. En ISAE 3402-rapport ger en försäkran om en serviceorganisations systembeskrivning och lämpligheten av dess kontrolldesign och operativa effektivitet som presenteras i en servicerevisionsrapport.

ISAE 3402 | SOC 1: I en ISAE 3402 | SOC 1-rapport fastställer organisationer sina egna kontrollmål och kontroller och anpassar dem till kundkrav. Omfattningen av en ISAE 3402-rapport inkluderar vanligtvis alla operativa och finansiella kontroller som påverkar de finansiella rapporterna, liksom allmänna IT-kontroller (t.ex. säkerhetshantering, fysisk och logisk säkerhet, ändringshantering, incidenthantering och systemövervakning). Om en organisation är värd för finansiell information som kan påverka kundens finansiella rapportering är en ISAE 3402 | SOC 1-revisionsrapport det mest logiska valet och efterfrågas ofta. ITGC:er, operativa kontroller och finansiella kontroller omfattas av en ISAE 3402 | SOC 1-revision.

SOC 1: I en SOC 1-revision krävs kontrollmål som är väsentliga för att korrekt återge den interna kontrollen över den finansiella rapporteringen (ICOFR). Organisationer som är föremål för SEC-filing i USA inkluderar vanligtvis dessa mål.

Med tanke på hur viktiga leverantörer av IT-tjänster, molntjänster och datacenter/housing är som nyckelleverantörer till finansinstitut har standarder som SAS70, SSAE 18 SOC 1 och ISAE 3402 fått en framträdande roll inom IT-branschen. De har blivit de mest omfattande och transparenta standarderna för effektiv IT-outsourcing och riskhantering. Organisationer som söker en ISAE 3402 | SOC 1-rapport överväger ofta ISAE 3000 | SOC 2-rapporter.

ISAE 3000 | SOC 2: I ISAE 3000 | SOC 2-rapporter tillämpas Trust Services Principles and Criteria (TSP). Dessa TSP:er består av specifika krav som utvecklats av AICPA och Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA) för att ge försäkran om säkerhet, tillgänglighet, konfidentialitet, processintegritet och integritet. En organisation kan välja de specifika aspekter som överensstämmer med kundernas behov. En ISAE 3000- eller SOC 2-rapport kan omfatta en eller flera principer. När en organisation hanterar olika typer av information för kunder som inte påverkar den finansiella rapporteringen är en ISAE 3000- eller SOC 2-rapport mer relevant. I sådana fall är kunderna i första hand angelägna om att deras uppgifter hanteras på ett säkert sätt och är tillgängliga i enlighet med vad som anges i deras avtal. En SOC 2-rapport, precis som en SOC 1-rapport, utvärderar interna kontroller, policyer och rutiner.

SOC 1 eller SOC 2: Organisationer som hanterar, bearbetar eller är värd för system eller information som påverkar den finansiella rapporteringen bör alltid tillhandahålla en ISAE 3402 | SOC 1-rapport. ISAE 3000 | SOC 2 är lämplig när alla system och processer inte är relaterade till finansiell rapportering. Leverantörer av datacenter, IaaS-leverantörer (Infrastructure as a Service) och PaaS-leverantörer (Platform as a Service) utfärdar ofta hybridrapporter, som innehåller både en ISAE 3402 | SOC 1 för finansrelaterade processer och system och en ISAE 3000 | SOC 2 för icke-relaterade processer och system. Innehållet i de båda rapporterna är vanligtvis identiskt.

Fördelar: Förbättrad riskkontroll och transparens

Fördelar: Förbättrad riskkontroll och transparens

Organisationer får ofta förfrågningar från (potentiella) kunder om säkerhetsstandarder, med frågor om skillnaderna mellan ISAE 3402 (SOC 1), ISAE 3000 (SOC 2) och ISO 27001-revisioner. De försöker avgöra vilken standard som är mest lämplig för deras företag och väger fördelar och nackdelar med ISAE kontra ISO 27001. ISAE 3402 | SOC 1 och ISO 27001 är i själva verket väsentligt olika standarder med skilda tillämpningar. De främsta skillnaderna gäller rapporteringsformatet och själva revisionens karaktär.

Anmärkningsvärda fördelar:

  • Kompetens inom riskhantering
  • Ökat förtroende för marknaden
  • Effektiviserade revisionsprocesser
  • Förbättrade kontrollåtgärder

ISAE och säkerhet: ISAE 3402 är ett intyg som utförs av en oberoende auktoriserad revisor eller ett företag som bedömer information om system- och organisationskontroller (SOC) mot definierade revisionsmål eller kriterier. I en ISAE 3402 | SOC 1-rapport ingår allmänna IT-kontroller (ITGC) och följaktligen säkerhetsaspekter, men det primära fokuset kretsar kring finansiella förfaranden och kontroller. Å andra sidan fokuserar en ISAE 3000 | SOC 2-rapport på Trust Service Principles, som omfattar säkerhet, tillgänglighet och integritet. Den har fler gemensamma nämnare med ISO 27001. En väsentlig skillnad är att ISAE 3402 (SOC 1) och ISAE 3000 (SOC 2) är intygsrapporter, medan ISO 27001 är en certifiering.

ISO 27001: ISO 27001 är däremot en riskbaserad standard som är utformad för att upprätta, implementera och förbättra en organisations säkerhetsramverk eller ledningssystem för informationssäkerhet (ISMS). Detta säkerhetsramverk följer ISO- och IEC-standarderna och är validerat av oberoende certifieringsorgan.

Organisationen måste ha de förfaranden och kontroller som beskrivs i bilaga A i ISO 27001-ramverket på plats. Dessa rutiner och kontroller minskar riskerna på ett effektivt sätt och stärker därmed informationssäkerheten. ISO 27001 tillhandahåller ett omfattande system för att säkerställa informationssäkerhet, och alla organisationer som antar ISO 27001 bör ha ett ledningssystem för informationssäkerhet i drift.

Att välja mellan ISO 27001 och ISAE 3402 | SOC 1: Landskapet har utvecklats. ISO 27001 har traditionellt fungerat som guldstandard för informationssäkerhet. Med tanke på de ständigt föränderliga informationssäkerhetsriskerna söker dock många organisationer nu en högre grad av säkerhet när det gäller informationssäkerhet. ISO 27001 föreskriver en fast uppsättning kontroller, medan standarderna ISAE 3402 och ISAE 3000 är principbaserade. Detta innebär att kontrollerna inte kan vara strikt föreskrivna utan måste fungera effektivt. En revisor kommer att kvalificera ISAE 3402 | SOC 1 bestyrkandet om så inte är fallet. En ISAE 3402/3000-revision innebär en omfattande granskning som fokuserar på riskramverkets effektivitet i hanteringen av risker. Om riskerna inte hanteras på ett adekvat sätt kommer ISAE 3402-rapporten att avslöja denna brist. Denna nivå av transparens är avgörande i den föränderliga globala ekonomin och den ständigt föränderliga hotbilden.

Outsourcing

Outsourcing

Organisationer har länge kämpat med att utnyttja sina konkurrensfördelar, en strävan som tog fart efter den industriella revolutionen, driven av strävan att expandera sina marknader och öka vinsterna. Under hela 1800- och 1900-talet var den dominerande modellen den stora integrerade organisationen, som under 1950- och 1960-talen genomgick ytterligare diversifiering för att dra nytta av stordriftsfördelar.

Stordriftsfördelar: De stora integrerade organisationerna breddade sitt produktutbud, vilket krävde ytterligare ledningsnivåer. I takt med att tekniska framsteg, som internet, växte fram ställdes företagen inför kravet att konkurrera globalt under 1980- och 1990-talen. Deras tungrodda ledningsstrukturer hindrade dock flexibiliteten. För att öka flexibiliteten har många stora organisationer riktat in sig på kärnverksamheten och de viktigaste processerna.

Principal-Agency Problem: Denna förskjutning mot kärnprocesser ledde till diskussioner om vilka processer som var kritiska för verksamhetens kontinuitet och vilka som kunde läggas ut på externa tjänsteleverantörer. Processer som saknade interna resurser lades ut på specialiserade byråer eller tjänsteleverantörer. Följaktligen fick huvudmannaproblemet, som involverade användarorganisationen och serviceorganisationen, en framträdande roll. Principal-agency-teorin och den därmed sammanhängande informationsasymmetrin fick ökad betydelse i takt med att outsourcing ökade.

Outsourcing: Principal-agency-problemet tar sig uttryck i informationsasymmetri, där principalen ofta är omedveten om agentens verksamhet eller är förbjuden att skaffa sig relevant information. Denna skillnad skapar en intressekonflikt mellan uppdragsgivaren och agenten, vilket kan leda till handlingar och resultat som inte offentliggörs. Utvecklingen av revisorsyrket spelade en avgörande roll för att mildra detta byråproblem på global nivå.

Risk- och resursplanering: I scenarier där agenter avser att avsätta resurser från investerare till högriskinvesteringar kan det uppstå en asymmetri i risktoleransen. Ombud, som fattar beslut med minimal eller ingen personlig risk, kan delta i aktiviteter som lägger ansvaret för potentiella förluster på uppdragsgivaren. Informationsasymmetri präglar också relationen mellan ledning och medarbetare, särskilt när ledningen saknar full insyn i medarbetarnas dagliga verksamhet. Huvudmannen och agenten har ofta motstridiga ekonomiska intressen.

Finansiella konsekvenser: När huvudmannen är en investerare eller aktieägare ligger fokus på att optimera avkastningen på investeringen, som sedan betalas ut i form av utdelning. Höga utdelningar kan begränsa investeringsmöjligheterna och leda till kassaflödesutmaningar för organisationens ledning. Principal-agent-problemet är också relevant när det gäller ledningens relation till medarbetarna, där olika mål och informationsasymmetri kan skapa spänningar.

Agentteori vid outsourcing: Agentteorin avser relationer mellan två parter där den ena parten agerar som huvudman och den andra som agent och företräder huvudmannen i transaktioner med tredje part. Frågor om agentskap kan uppstå när agenten fattar beslut och ingår avtal som påverkar huvudmannen.

I samband med outsourcing kan agentteorin tillämpas på informationsasymmetri, skillnader i resursplanering och olika risktoleranser. När ett finansinstitut till exempel outsourcar IT-tjänster till en leverantör av managed services kan leverantören fatta beslut om risk och datalagring utan att ha insikt i institutets risktolerans. Detta kan leda till problem som driftstopp och felaktig resurstilldelning. Outsourcing erbjuder många fördelar, bland annat kostnadskontroll, effektivitetsförbättringar och riskreducering. Principal-agency-problemet är dock fortfarande en primär risk, eftersom det beror på att huvudmannen och agenten har olika mål och olika grad av riskaversion.

Faser i outsourcing: Outsourcing har utvecklats genom olika faser, som börjar med den primära fasen eller basfasen där kringtjänster läggs ut på entreprenad. Den andra fasen innebar kostnadsbesparande outsourcing, där tjänster flyttades till leverantörer med lägre kostnader. Den senaste fasen är outsourcing av strategiska tillgångar, där även kärnkompetenser övervägs för outsourcing.

Sammanfattningsvis innebär outsourcing både möjligheter och utmaningar, och Securance kan hjälpa till att uppnå efterlevnad av ISAE 3402, SOC 1, ISAE 3000, SOC 2, ISO 27001 och ISO 9001. Kontakta oss för att få skräddarsydda lösningar som uppfyller din organisations behov.