ASSURANCE | SOC 1

SOC 1-EFTERLEVNAD

Försäkra dina kunder och investerare om att deras outsourcade processer är i trygga händer genom att erhålla en SOC 1-bedömningsrapport från den ledande europeiska emittenten.

Med hjälp av vårt skickliga revisionsteam och vår mycket effektiva strategi för efterlevnadshantering säkerställer vi en strömlinjeformad väg mot SOC 1-efterlevnad och slutför processen på en bråkdel av tiden jämfört med andra revisorer.

Påbörja resan mot SOC 1-kompatibilitet redan idag, skaffa dig en konkurrensfördel, påskynda affärsavslut och säkra fler affärsmöjligheter.

SOC 1 Certificate

VÄGEN TILL EFTERLEVNAD

STEG-FÖR-STEG-GUIDE SOC 1

Ladda ner vår steg-för-steg-guide för SOC 1-efterlevnad! Ta reda på mer om SOC 1-standarden och hur du förbereder omfattningen av ditt SOC 1-projekt och projektfasen för en SOC 1-implementering och revision.

SOC 1-RAPPORTER

Att uppnå SOC 1-överensstämmelse är avgörande för att skapa förtroende och säkerhet för era kunder. I det rådande marknadsläget prioriterar kunder och partners tjänsteleverantörer som kan uppvisa ett robust engagemang för de högsta standarderna inom finansiell rapportering och kontroll.

Under en SOC 1-revision utförd av Securance kommer era policyer, rutiner och system att genomgå en grundlig granskning, med fokus på kontroller som är relevanta för den finansiella rapporteringen. Denna granskning säkerställer att din organisation effektivt hanterar och skyddar finansiell information, vilket ger era kunder en försäkran om korrektheten och integriteten i era finansiella processer.

När Securance har genomfört implementerings- och revisionsprocessen på ett framgångsrikt sätt kommer er organisation att få en SOC 1-rapport. Denna rapport är ett bevis på ert engagemang för finansiella kontroller och efterlevnad. Den innehåller en sammanfattning som ger en kortfattad översikt av revisionsprocessen och de viktigaste slutsatserna. Dessutom innehåller rapporten en detaljerad uppdelning av de specifika kontroller och förfaranden som implementerats, vilket ger både er organisation och era kunder en tydlig förståelse för de robusta finansiella kontroller som införts.

SOC 1 Type II Report

VIKTIGA FÖRDELAR FÖR ER ORGANISATION

Varför SOC 1?

Gå med i gruppen av SOC 1-kompatibla organisationer och visa ert engagemang för att upprätthålla höga standarder i er finansiella rapportering. SOC 1-rapporter fungerar som externa valideringar för att säkerställa tillförlitlighet.

Många organisationer kräver att deras leverantörer och partners följer särskilda säkerhets- och branschstandarder. Att uppnå SOC 1-kompatibilitet ger ert företag en konkurrensfördel och gör det mer attraktivt för potentiella kunder som prioriterar datasäkerhet och efterlevnad.

SOC 1-implementeringsprocessen hjälper till att identifiera och minska riskerna i kopplade till cybersäkerhet. Genom att implementera och följa de kontroller som beskrivs i SOC 1-ramverket kan ett företag minska risken för säkerhetsincidenter och den potentiella inverkan på dess verksamhet och rykte.

SOC 1-efterlevnad understryker ett företags engagemang för robust bolagsstyrning och visar på en proaktiv inställning till intern kontroll, riskhantering och dataintegritet. Detta engagemang för transparens och ansvarstagande stärker intressenternas förtroende och understryker organisationens åtagande att upprätthålla de högsta standarderna för finansiell rapportering.

Skillnaden mellan

soc 1 OCH soc 2

SOC1

SOC2

SOC1

SOC2

OMFATTNING

SOC 1 fokuserar på kontroller som är relevanta för den finansiella rapporteringen. Det är utformat för serviceorganisationer med en verksamhet som påverkar deras kunders finansiella rapporter.

SOC 2 adresserar alltid säkerhets- och tillgänglighetskriterierna inom dess tillämpningsområde. Kriterierna för behandlingsintegritet, konfidentialitet och integritet är valfria.

TILLÄMPLIGHET

Relevant för serviceorganisationer som hanterar finansiella transaktioner eller påverkar den finansiella rapporteringen för sina kunder.

Gäller alla organisationer som lagrar eller behandlar kunddata, särskilt inom teknik- och SaaS-sektorerna.

KRITERIER

SOC 1 följer de kriterier som fastställts av American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) och fokuserar på kontroller som är relevanta för finansiell rapportering, t.ex. transaktionernas riktighet och fullständighet.

SOC 2 följer Trust Service Criteria som utvecklats av AICPA. Dessa omfattar säkerhet, tillgänglighet, behandlingsintegritet, konfidentialitet och sekretess. Tyngdpunkten ligger på att säkerställa systemens övergripande säkerhet och tillförlitlighet, inte bara finansiella kontroller.

KUNDPÅVERKAN

SOC 1 är avgörande för kunder som vill försäkra sig om att finansiella data är korrekta. Det bevisar att serviceorganisationens kontroller skyddar den finansiella informationens integritet på ett adekvat sätt.

Kunder som oroar sig för säkerheten och integriteten för sina uppgifter kan känna sig trygga med SOC 2. Detta ramverk säkerställer robusta åtgärder för att skydda känslig information.

Typer av rapporter

Resulterar vanligtvis i en Type I- eller Type II-rapport. Type I utvärderar lämpligheten i utformningen och förekomsten av kontroller vid en viss tidpunkt, medan Type II utvärderar kontrollernas effektivitet över en särskild period.

Genererar även Type I- och Type II-rapporter, där Type II är mer omfattande eftersom den utvärderar den operativa effektiviteten och förekomsten av kontroller över tid.

Målgrupp

Den primära målgruppen omfattar intressenter som berörs av finansiell rapportering, som externa revisorer, tillsynsmyndigheter och kunder som förlitar sig på tjänsterna.

Riktad till en liknande målgrupp, inklusive kunder, affärspartners och intressenter som är intresserade av serviceorganisationens säkerhets- och sekretesspraxis.

Branschfokus

Det efterfrågas vanligtvis inom branscher med fokus på finansiella tjänster och outsourcing.

Förekommer ofta inom teknik, molntjänster och SaaS, där datasäkerhet och integritet är avgörande faktorer.

OMFATTNING

SOC 1 fokuserar på kontroller som är relevanta för den finansiella rapporteringen. Det är utformat för serviceorganisationer med en verksamhet som påverkar deras kunders finansiella rapporter.

SOC 2 adresserar alltid säkerhets- och tillgänglighetskriterierna inom dess tillämpningsområde. Kriterierna för behandlingsintegritet, konfidentialitet och sekretess är valfria.

TILLÄMPLIGHET

Relevant för serviceorganisationer som hanterar finansiella transaktioner eller påverkar den finansiella rapporteringen för sina kunder.

Gäller alla organisationer som lagrar eller behandlar kunddata, särskilt inom teknik- och SaaS-sektorerna.

KRITERIER

SOC 1 följer de kriterier som fastställts av American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) och fokuserar på kontroller som är relevanta för finansiell rapportering, t.ex. transaktionernas riktighet och fullständighet.

SOC 2 följer Trust Service Criteria som utvecklats av AICPA. Dessa omfattar säkerhet, tillgänglighet, behandlingsintegritet, konfidentialitet och sekretess. Tyngdpunkten ligger på att säkerställa systemens övergripande säkerhet och tillförlitlighet, inte bara finansiella kontroller.

KUNDPÅVERKAN

SOC 1 är avgörande för kunder som vill försäkra sig om att finansiella data är korrekta. Det bevisar att serviceorganisationens kontroller skyddar den finansiella informationens integritet på ett adekvat sätt.

Kunder som oroar sig för säkerheten och integriteten för sina uppgifter kan känna sig trygga med SOC 2. Detta ramverk säkerställer robusta åtgärder för att skydda känslig information.

TYPER AV RAPPORTER

Resulterar vanligtvis i en Type I- eller Type II-rapport. Type I utvärderar lämpligheten och förekomsten av designkontroller vid en viss tidpunkt, medan Type II utvärderar kontrollernas effektivitet över en period.

Genererar även Type I- och Type II-rapporter, där Type II är mer omfattande eftersom den utvärderar den operativa effektiviteten och förekomsten av kontroller över tid.

Branschfokus

Det efterfrågas vanligtvis inom branscher med fokus på finansiella tjänster och outsourcing.

Förekommer ofta inom teknik, molntjänster och SaaS, där datasäkerhet och integritet är avgörande faktorer.

LITA PÅ DEN LEDANDE EUROPEISKA LEVERANTÖREN AV SOC 1-RAPPORTER

Securance är en ledande leverantör i Europa som är specialiserad på SOC- och ISAE-efterlevnad och lägger stor vikt vid cybersäkerhet. Vi är kända för vår expertis och våra effektiva metoder och guidar organisationer genom SOC 1-efterlevnad, vilket visar på ett orubbligt engagemang för robusta finansiella kontroller.

Som er betrodda oberoende SOC 1-revisor utvärderar Securance noggrant de bevis ni tillhandahåller för kontroller som är relevanta för den finansiella rapporteringen. Denna grundliga granskning utmynnar i utfärdandet av en omfattande SOC 1-rapport. Det är inte bara en fråga om regelefterlevnad; det handlar om att stärka er finansiella integritet med den trygghet som ett samarbete med Securance medför. Den ledande aktören inom cybersäkerhet och regelefterlevnad i Europa.

TRÄFFA NÅGRA AV VÅRA NÖJDA KUNDER

Utforska kundcase

Lär känna våra kunder genom att läsa våra kundcase. Tillsammans med våra kunder löser vi utmaningar för att uppnå organisatoriska mål genom att skapa interna ramverk för säkerhet och efterlevnad.

SOC 2 och pen-test

ISAE 3000 | SOC 2

ISAE 3402 | SOC 1

Du kanske vill utforska

Relaterade tjänster

SOC 2
Läs mer
SOC 2 är ett ramverk för att utvärdera och rapportera om tjänsteföretags rutiner och kontroller för informationssäkerhet.

Till skillnad från SOC 1, som främst avser kontroller av finansiell rapportering, omfattar SOC 2 bredare aspekter av datasäkerhet och integritet, vilket gör det viktigt för tjänsteleverantörer som hanterar en mängd olika kundbehov utöver finansiella överväganden.
ISAE 3000
Läs mer
Som leverantör av helhetslösningar erbjuder Securance expertis inom ISAE 3000-uppdrag, vilket säkerställer att din organisation uppfyller de högsta standarderna för assurance och etisk praxis.

ISAE 3000 är det europeiska riktmärket för assurance inom icke-historisk finansiell information och har etablerats av International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB).
ISAE 3402
Läs mer
ISAE 3402 är förkortningen av International Standard on Assurance Engagements 3402, och det är ett globalt erkänt ramverk som utvecklats av International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB).

ISAE 3402 är särskilt lämpat för organisationer som tillhandahåller tjänster som påverkar den finansiella rapporteringen för sina kunder. Det förknippas ofta med branscher där det är viktigt att kunna garantera outsourcade tjänster.
ISO 9001
Läs mer
ISO 9001 är en standard för kvalitetsledningssystem som har utvecklats av internationella standardiseringsorganisationen (ISO) för att utvärdera och dokumentera en organisations åtaganden för kvalitet i sina processer och verksamhet.

ISO 9001-certifieringen har stor betydelse för organisationer som levererar produkter eller tjänster som behöver uppfylla stränga kvalitetsstandarder. Den förknippas ofta med branscher där kvalitetsstyrning är avgörande.
ISO 27001
Läs mer
ISO 27001 är en omfattande standard för ledningssystem för informationssäkerhet som fastställts av Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) för att bedöma och skydda en organisations strategi för hantering och säkring av information.

ISO 27001-certifieringen är särskilt relevant för organisationer som hanterar känslig information, eftersom den främjar ett robust ramverk för att hantera informationssäkerhet. Den förknippas ofta med branscher där dataskydd, sekretess och integritet är av största vikt.
Previous
Nästa