ASSURANCE | ISO 9001

ISO 9001-CERTIFIERING

Få operativ excellens med ISO 9001-certifiering – en märkning som visar på engagemang för kvalitetsledning. Vårt erfarna team av revisorer förenklar certifieringsprocessen och säkerställer en smidig och effektiv resa för er organisation.

Gå med i gemenskapen av ISO 9001-certifierade organisationer och visa ert engagemang för att upprätthålla höga standarder i er verksamhet. Få en konkurrensfördel och skapa förtroende hos intressenter genom att införliva internationellt erkända bästa praxis i era affärsprocesser.

Effektivisera er väg till ISO 9001-certifiering med oss – ett kvalitetsåtagande som säger en hel del om er organisations värderingar och ambitioner.

ISO 9001 Certificate

VÄGEN TILL EFTERLEVNAD

STEG-FÖR-STEG-GUIDE FÖR ISO 9001

Ladda ner vår steg-för-steg-guide till ISO 9001-certifiering! Få reda på mer om ISO 9001-standarden och lär dig hur du förbereder omfattningen av ert ISO 9001-projekt och projektfasen för en ISO 9001-implementering och revision.

Guide ISO 9001

ISO 9001-CERTIFIKATET

Att uppnå ISO 9001-certifiering är ett viktigt steg för att skapa förtroende och tillit bland era kunder. På dagens konkurrensutsatta marknad prioriterar kunder och partners tjänsteleverantörer som visar ett orubbligt engagemang för de högsta standarderna för kvalitetsledning.

När du genomgår en ISO 9001-revision som utförs av Securance kommer er organisations policyer, procedurer och system för kvalitetsledning att granskas noggrant. Revisionen fokuserar särskilt på kontroller som är relevanta för att säkerställa en konsekvent leverans av produkter eller tjänster av hög kvalitet. Denna utvärdering säkerställer att er organisation effektivt hanterar och förbättrar sina kvalitetsprocesser, vilket förser era kunder med en försäkran om tillförlitligheten och kvaliteten i er verksamhet.

När implementerings- och revisionsprocessen med Securance har slutförts framgångsrikt kommer er organisation att få en ISO 9001-certifiering. Denna certifiering fungerar som ett konkret bevis på ert engagemang för kvalitetsstyrning. Certifieringen inkluderar ett managementbrev som ger en kortfattad översikt över revisionsprocessen och dess viktigaste resultat. Dessutom ger certifieringen en detaljerad uppdelning av de specifika kvalitetsstyrningskontroller och förfaranden som implementerats, vilket ger både er organisation och era kunder en tydlig förståelse för de robusta kvalitetsstyrningssystem som finns på plats.

ISO 9001 Report Cover

VIKTIGA FÖRDELAR FÖR ER ORGANISATION

Varför ISO 9001?

ISO 9001 ger ett systematiskt tillvägagångssätt för kvalitetsstyrning och hjälper organisationer att definiera och styra sina processer. Detta kan leda till förbättrad produkt- eller tjänstekvalitet samt ökad kundnöjdhet.

Standarden betonar kundfokus, och genom att implementera ISO 9001 blir organisationerna bättre rustade för att förstå och uppfylla kundernas krav. Detta kan leda till ökat förtroende och lojalitet.

För att upprätthålla kontinuerliga förbättringar i er organisations kvalitetsledningssystem inleder Securance en treårscykel för kontinuerlig utvärdering av er organisations prestanda. Alla identifierade förbättringspunkter kommer att kommuniceras till er organisations ledning.

ISO 9001 är internationellt erkänt och en certifiering visar på ett engagemang för kvalitetsstyrning. Detta kan förbättra en organisations rykte och ge en konkurrensfördel, eftersom många kunder och partners föredrar att arbeta med ISO-certifierade företag.

LITA PÅ DEN LEDANDE EUROPEISKA LEVERANTÖREN AV ISO 9001-CERTIFIKAT

Securance, en ledande leverantör i Europa som är specialiserad på SOC-, ISO- och ISAE-efterlevnad med stort fokus på cybersäkerhet. Vi är kända för vår expertis och effektiva metoder och guidar organisationer genom ISO 9001-certifieringsprocessen, vilket visar deras orubbliga engagemang för robusta principer för kvalitetshantering.

Som er betrodda oberoende ISO 9001-utfärdare utvärderar Securance noggrant de bevis ni tillhandahåller som är relevanta för kvalitetsledning. Denna grundliga granskning kulminerar i utfärdandet av ett ISO 9001-certifikat. Det handlar inte bara om efterlevnad, utan också om att stärka er organisations integritet med den trygghet som kommer av att samarbeta med Securance, ledaren i Europas cybersäkerhets- och efterlevnadslandskap.

TRÄFFA NÅGRA AV VÅRA NÖJDA KUNDER

Utforska kundcase

Lär känna våra kunder genom att läsa våra kundcase. Tillsammans med våra kunder löser vi utmaningar för att uppnå organisatoriska mål genom att skapa interna ramverk för säkerhet och efterlevnad.

SOC 2 | PEN-tester

ISAE 3000 | SOC 2

ISAE 3402 | SOC 1

Du kanske vill utforska

Relaterade tjänster

ISAE 3402
Läs mer
ISAE 3402 är ett globalt erkänt ramverk som har utvecklats av International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). Denna standard är utformad för att utvärdera och rapportera den interna kontrollen hos serviceorganisationer.

ISAE 3402 är särskilt lämpat för organisationer som tillhandahåller tjänster som påverkar den finansiella rapporteringen för sina kunder. Det förknippas ofta med branscher där det är viktigt att kunna garantera outsourcade tjänster.
SOC 1
Läs mer
SOC 1 är ett ramverk som regleras av American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) för att bedöma och rapportera om den interna kontrollen i serviceorganisationer.

SOC 1-rapporten är särskilt relevant för organisationer som tillhandahåller tjänster som kan påverka den finansiella rapporteringen för deras kunder. Denna standard förknippas ofta med finansiella system och redovisningssystem.
SOC 2
Läs mer
SOC 2 är ett ramverk för att utvärdera och rapportera om tjänsteföretags rutiner och kontroller för informationssäkerhet.

Till skillnad från SOC 1, som främst avser kontroller av finansiell rapportering, omfattar SOC 2 bredare aspekter av datasäkerhet och integritet, vilket gör det viktigt för tjänsteleverantörer som hanterar en mängd olika kundbehov utöver finansiella överväganden.
ISO 9001
Läs mer
ISO 9001 är en standard för kvalitetsledningssystem som har utvecklats av internationella standardiseringsorganisationen (ISO) för att utvärdera och dokumentera en organisations åtaganden för kvalitet i sina processer och verksamhet.

ISO 9001-certifieringen har stor betydelse för organisationer som levererar produkter eller tjänster som behöver uppfylla stränga kvalitetsstandarder. Den förknippas ofta med branscher där kvalitetsstyrning är avgörande.
ISO 27001
Läs mer
ISO 27001 är en omfattande standard för ledningssystem inom informationssäkerhet som fastställts av Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) för att bedöma och skydda en organisations strategi för hantering och säkring av information.

ISO 27001-certifieringen är särskilt relevant för organisationer som hanterar känslig information, eftersom den främjar ett robust ramverk för att hantera informationssäkerhet. Den förknippas ofta med branscher där dataskydd, sekretess och integritet är av största vikt.
Föregående
Nästa