ASSURANCE | ISO 9001

ISO 27001-CERTIFIERING

Med en ISO 27001-certifiering inleder ni en ny era av informationssäkerhet – ett bevis på er organisations orubbliga engagemang för att skydda känsliga data. Vårt kompetenta team av revisorer är specialiserade på att förenkla certifieringsprocessen och säkerställa att er organisation smidigt och effektivt uppfyller de högsta standarderna för informationssäkerhet.

Bli en del av den uppskattade gemenskapen av ISO 27001-certifierade organisationer och visa ert engagemang för att upprätthålla robusta rutiner för informationssäkerhet. Certifieringen höjer inte bara organisationens trovärdighet utan skapar också konkurrensfördelar och förtroende hos intressenter genom att integrera internationellt erkända bästa praxis i informationssäkerhetsprocesserna.

Navigera på vägen mot ISO 27001-certifiering med oss – ett tecken på ert engagemang för excellens i informationssäkerhet som resonerar med er organisations värderingar och ambitioner.

ISO 27001 Certificate

VÄGEN TILL EFTERLEVNAD

STEG-FÖR-STEG-GUIDE FÖR ISO 27001

Ladda ner vår steg-för-steg-guide till ISO 27001-certifiering! Få reda på mer om ISO 27001-standarden och lär dig hur ni förbereder omfattningen av ert ISO 27001-projekt och projektfasen för en ISO 27001-implementering och revision.

ISO 27001 Guide Cover

ISO 27001-CERTIFIKATET

Att uppnå ISO 27001-certifiering är en avgörande prestation för att skapa förtroende och trovärdighet hos era kunder. I dagens konkurrensutsatta affärsmiljö prioriterar kunder och partners att arbeta med organisationer som visar ett orubbligt engagemang för de högsta standarderna för hantering av informationssäkerhet.

När er organisation genomgår en ISO 27001-revision utförd av Securance, görs en grundlig granskning av era policyer, rutiner och system för hantering av informationssäkerhet. Vid revisionen läggs särskild vikt vid kontroller som är relevanta för att säkerställa ett konsekvent skydd av känslig information. Denna granskning säkerställer att er organisation effektivt hanterar och förbättrar sina processer för informationssäkerhet, vilket ger era kunder en försäkran om att era åtgärder för dataskydd är tillförlitliga och av högsta kvalitet.

När implementerings- och revisionsprocessen med Securance har slutförts framgångsrikt kommer er organisation att tilldelas ISO 27001-certifieringen. Denna certifiering är ett konkret bevis på ert engagemang för hantering av informationssäkerhet. Den innehåller en sammanfattning som ger en kortfattad sammanfattning av revisionsprocessen och dess viktigaste resultat. Dessutom ger certifieringen en detaljerad beskrivning av de specifika kontroller och förfaranden för informationssäkerhet som implementerats, vilket ger både er organisation och dess kunder en tydlig förståelse för de robusta system för informationssäkerhet som finns på plats.

ISO 27001 Report Cover

VIKTIGA FÖRDELAR FÖR ER ORGANISATION

Varför ISO 27001?

Att uppnå ISO 27001-certifiering visar på ett åtagande att skydda känslig information. Detta främjar i sin tur förtroende och tillit bland kunder och intressenter. Kunderna prioriterar ofta att arbeta med organisationer som kan uppvisa ett robust ramverk för hantering av informationssäkerhet.

ISO 27001 hjälper organisationer att upprätta ett omfattande och effektivt ledningssystem för informationssäkerhet. Genom att identifiera och bedöma risker, införa kontroller och regelbundet övervaka och granska processer kan organisationer förbättra säkerheten för sina informationstillgångar.

ISO 27001 ger en strukturerad metod för efterlevnad av olika lagar och förordningar om dataskydd. Genom att implementera standarden kan organisationer säkerställa att deras informationssäkerhetsrutiner överensstämmer med lagkraven, vilket minskar risken för bristande efterlevnad och potentiella rättsliga konsekvenser.

ISO 27001 främjar en inställning till ständiga förbättringar. Regelbundna riskbedömningar gör det möjligt för organisationer att identifiera områden som behöver förbättras, vilket säkerställer att kontrollerna förblir effektiva och anpassade till föränderliga hot och sårbarheter.

LITA PÅ DEN LEDANDE EUROPEISKA LEVERANTÖREN AV ISO 27001-CERTIFIKAT

Securance är en ledande leverantör i Europa som är specialiserad på att säkerställa SOC-, ISO- och ISAE-efterlevnad, med starkt fokus på cybersäkerhet. Vi är erkända för vår skicklighet och våra strömlinjeformade metoder, och vi utmärker oss med att vägleda organisationer genom ISO 27001-certifieringsprocessen, vilket betonar ett orubbligt engagemang för robusta principer för hantering av informationssäkerhet. Som er pålitliga oberoende ISO 27001-certifierare utvärderar Securance noggrant de bevis ni tillhandahåller som är relevanta för att hantera informationssäkerhet. Denna omfattande bedömning utmynnar i att ett ISO 27001-certifikat utfärdas. Det handlar om att stärka organisationens integritet med det förtroende som kommer av att samarbeta med Securance, en framstående ledare inom Europas cybersäkerhets- och efterlevnadslandskap.

TRÄFFA NÅGRA AV VÅRA NÖJDA KUNDER

Utforska kundcase

Lär känna våra kunder genom att läsa våra kundcase. Tillsammans med våra kunder löser vi utmaningar för att uppnå organisatoriska mål genom att skapa interna ramverk för säkerhet och efterlevnad.

SOC 2 | PEN-tester

ISAE 3000 | SOC 2

ISAE 3402 | SOC 1

Du kanske vill utforska

Relaterade tjänster

ISAE 3402
Läs mer
ISAE 3402 är ett globalt erkänt ramverk som har utvecklats av International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). Denna standard är utformad för att utvärdera och rapportera den interna kontrollen hos serviceorganisationer.

ISAE 3402 är särskilt lämpat för organisationer som tillhandahåller tjänster som påverkar den finansiella rapporteringen för sina kunder. Det förknippas ofta med branscher där det är viktigt att kunna garantera outsourcade tjänster.
SOC 1
Läs mer
SOC 1 är ett ramverk som regleras av American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) för att bedöma och rapportera om den interna kontrollen i serviceorganisationer.

SOC 1-rapporten är särskilt relevant för organisationer som tillhandahåller tjänster som kan påverka den finansiella rapporteringen för deras kunder. Denna standard förknippas ofta med finansiella system och redovisningssystem.
SOC 2
Läs mer
SOC 2 är ett ramverk för att utvärdera och rapportera om tjänsteföretags rutiner och kontroller för informationssäkerhet.

Till skillnad från SOC 1, som främst avser kontroller av finansiell rapportering, omfattar SOC 2 bredare aspekter av datasäkerhet och integritet, vilket gör det viktigt för tjänsteleverantörer som hanterar en mängd olika kundbehov utöver finansiella överväganden.
ISO 9001
Läs mer
ISO 9001 är en standard för kvalitetsledningssystem som har utvecklats av internationella standardiseringsorganisationen (ISO) för att utvärdera och dokumentera en organisations åtaganden för kvalitet i sina processer och verksamhet.

ISO 9001-certifieringen har stor betydelse för organisationer som levererar produkter eller tjänster som behöver uppfylla stränga kvalitetsstandarder. Den förknippas ofta med branscher där kvalitetsstyrning är avgörande.
ISO 27001
Läs mer
ISO 27001 är en omfattande standard för ledningssystem inom informationssäkerhet som fastställts av Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) för att bedöma och skydda en organisations strategi för hantering och säkring av information.

ISO 27001-certifieringen är särskilt relevant för organisationer som hanterar känslig information, eftersom den främjar ett robust ramverk för att hantera informationssäkerhet. Den förknippas ofta med branscher där dataskydd, sekretess och integritet är av största vikt.
Föregående
Nästa