Fördelar: Förbättrad riskkontroll och transparens

Organisationer får ofta förfrågningar från (potentiella) kunder om säkerhetsstandarder, med frågor om skillnaderna mellan ISAE 3402 (SOC 1), ISAE 3000 (SOC 2) och ISO 27001-revisioner. De försöker avgöra vilken standard som är mest lämplig för deras företag och väger fördelar och nackdelar med ISAE kontra ISO 27001. ISAE 3402 | SOC 1 och ISO 27001 är i själva verket väsentligt olika standarder med skilda tillämpningar. De främsta skillnaderna gäller rapporteringsformatet och själva revisionens karaktär.

Anmärkningsvärda fördelar:

 • Kompetens inom riskhantering
 • Ökat förtroende för marknaden
 • Effektiviserade revisionsprocesser
 • Förbättrade kontrollåtgärder

ISAE och säkerhet: ISAE 3402 är ett intyg som utförs av en oberoende auktoriserad revisor eller ett företag som bedömer information om system- och organisationskontroller (SOC) mot definierade revisionsmål eller kriterier. I en ISAE 3402 | SOC 1-rapport ingår allmänna IT-kontroller (ITGC) och följaktligen säkerhetsaspekter, men det primära fokuset kretsar kring finansiella förfaranden och kontroller. Å andra sidan fokuserar en ISAE 3000 | SOC 2-rapport på Trust Service Principles, som omfattar säkerhet, tillgänglighet och integritet. Den har fler gemensamma nämnare med ISO 27001. En väsentlig skillnad är att ISAE 3402 (SOC 1) och ISAE 3000 (SOC 2) är intygsrapporter, medan ISO 27001 är en certifiering.

ISO 27001: ISO 27001 är däremot en riskbaserad standard som är utformad för att upprätta, implementera och förbättra en organisations säkerhetsramverk eller ledningssystem för informationssäkerhet (ISMS). Detta säkerhetsramverk följer ISO- och IEC-standarderna och är validerat av oberoende certifieringsorgan.

Organisationen måste ha de förfaranden och kontroller som beskrivs i bilaga A i ISO 27001-ramverket på plats. Dessa rutiner och kontroller minskar riskerna på ett effektivt sätt och stärker därmed informationssäkerheten. ISO 27001 tillhandahåller ett omfattande system för att säkerställa informationssäkerhet, och alla organisationer som antar ISO 27001 bör ha ett ledningssystem för informationssäkerhet i drift.

Att välja mellan ISO 27001 och ISAE 3402 | SOC 1: Landskapet har utvecklats. ISO 27001 har traditionellt fungerat som guldstandard för informationssäkerhet. Med tanke på de ständigt föränderliga informationssäkerhetsriskerna söker dock många organisationer nu en högre grad av säkerhet när det gäller informationssäkerhet. ISO 27001 föreskriver en fast uppsättning kontroller, medan standarderna ISAE 3402 och ISAE 3000 är principbaserade. Detta innebär att kontrollerna inte kan vara strikt föreskrivna utan måste fungera effektivt. En revisor kommer att kvalificera ISAE 3402 | SOC 1 bestyrkandet om så inte är fallet. En ISAE 3402/3000-revision innebär en omfattande granskning som fokuserar på riskramverkets effektivitet i hanteringen av risker. Om riskerna inte hanteras på ett adekvat sätt kommer ISAE 3402-rapporten att avslöja denna brist. Denna nivå av transparens är avgörande i den föränderliga globala ekonomin och den ständigt föränderliga hotbilden.

Share this blog

juli 5, 2024

Återanvänds den lokala administratörens lösenord i din miljö? Windows operativsystem...

  juni 17, 2024

  Signering för små och medelstora företag: Stoppa nätverksövertagande attacker Vikten...

   maj 28, 2024

   Securance och Kiwa samarbetar kring lösningar för cybersäkerhet och riskhantering...