RÅDGIVANDE | SOC 2 GENOMFÖRANDE

GENOMFÖRANDE AV SOC 2

Satsa på en strategisk förbättring av er informationssäkerhet genom våra SOC 2-rådgivningstjänster – en bekräftelse på er organisations åtagande att stärka skyddet av känsliga data. Vårt skickliga team av rådgivare är specialiserade på att underlätta en smidig och effektiv implementeringsprocess, så att din organisation uppfyller de stränga standarderna för SOC 2-överensstämmelse.

Placera er organisation bland dem som har ett robust SOC 2-ramverk och visa att ni är måna om att upprätthålla starka protokoll för informationssäkerhet. Denna rådgivningstjänst ökar inte bara organisationens trovärdighet utan skapar också en konkurrensfördel och förtroende hos intressenterna genom att införliva internationellt erkänd bästa praxis i ert ramverk för informationssäkerhet.

Navigera på vägen mot SOC 2-överensstämmelse med vår rådgivande expertis – en proklamation av ert orubbliga engagemang för excellens inom informationssäkerhet, i harmoni med organisationens grundläggande värderingar och strävanden.

VÄGEN TILL EFTERLEVNAD

STEG-FÖR-STEG-GUIDE FÖR SOC 2

Ladda ner vår steg-för-steg-guide för SOC 2-överensstämmelse. Ta reda på mer om SOC 2-standarden och lär dig hur du förbereder omfattningen av ditt SOC 2-projekt och projektfasen för SOC 2-implementering och revision.

Step-by-step Guide SOC 2

Överensstämmelse med SOC 2

Att uppnå SOC 2-certifiering är en viktig milstolpe för att stärka kundernas förtroende för er organisations rutiner för datahantering. I dagens digitala landskap prioriterar företag partnerskap med enheter som visar ett orubbligt engagemang för de högsta standarderna för säkerhet och integritet.

När din organisation påbörjar SOC 2-revisionen med hjälp av våra rådgivningstjänster granskar vårt expertteam noggrant era interna kontroller och processer. Denna omfattande revision fokuserar på nyckelområdena säkerhet, tillgänglighet, behandlingsintegritet, konfidentialitet och integritet, och säkerställer att organisationens system effektivt skyddar känsliga uppgifter. Denna djupgående granskning är avgörande för att kunna bekräfta för era kunder och intressenter att era dataskyddsåtgärder uppfyller de stränga SOC 2-standarderna.

Under hela implementerings- och revisionsprocessen arbetar vårt team på Securance nära din organisation för att säkerställa en sömlös integrering av SOC 2-kontroller. Denna samarbetsstrategi bidrar inte bara till att uppfylla efterlevnadskraven utan också till att förbättra den övergripande säkerhetsställningen för era system.

När SOC 2-revisionen har slutförts med godkänt resultat kommer din organisation att tilldelas SOC 2-certifieringen. Denna certifiering är ett konkret bevis på ert engagemang för de högsta standarderna för datasäkerhet och integritet. Den bifogade sammanfattningen ger en kortfattad översikt över revisionsprocessen, de viktigaste resultaten och de åtgärder som vidtagits för att hantera eventuella identifierade problem. Dessutom innehåller certifieringen en detaljerad uppdelning av de specifika SOC 2-kontroller och förfaranden som implementerats, vilket ger både din organisation och dess kunder en transparent förståelse för de robusta säkerhetssystem som finns på plats.

SOC 2 Report Cover

VIKTIGA FÖRDELAR FÖR DIN ORGANISATION

Varför SOC 2?

Att uppnå SOC 2-kompatibilitet visar på ett engagemang för att skydda känslig information. Detta främjar i sin tur förtroende och tillit bland kunder och intressenter. Kunderna prioriterar ofta att arbeta med organisationer som kan uppvisa ett robust ramverk för hantering av informationssäkerhet.

ISO 27001 hjälper organisationer att upprätta ett omfattande och effektivt ledningssystem för informationssäkerhet. Genom att identifiera och bedöma risker, införa kontroller och regelbundet övervaka och granska processer kan organisationer förbättra säkerheten för sina informationstillgångar.

ISO 27001 ger en strukturerad metod för efterlevnad av olika lagar och förordningar om dataskydd. Genom att implementera standarden kan organisationer säkerställa att deras informationssäkerhetsrutiner överensstämmer med lagkraven, vilket minskar risken för bristande efterlevnad och potentiella rättsliga konsekvenser.

ISO 27001 främjar en inställning till ständiga förbättringar. Regelbundna riskbedömningar gör det möjligt för organisationer att identifiera områden som behöver förbättras, vilket säkerställer att kontrollerna förblir effektiva och anpassade till föränderliga hot och sårbarheter.

LITA PÅ DEN LEDANDE EUROPEISKA LEVERANTÖREN AV ISO 27001-CERTIFIKAT

Securance, en ledande leverantör i Europa, är specialiserad på att säkerställa SOC-, ISO- och ISAE-överensstämmelse med starkt fokus på cybersäkerhet. Vi är erkända för vår skicklighet och våra strömlinjeformade metoder, och vi utmärker oss när det gäller att vägleda organisationer genom ISO 27001-certifieringsprocessen, vilket understryker deras fasta engagemang för robusta principer för hantering av informationssäkerhet. Som din pålitliga oberoende ISO 27001-certifierare utvärderar Securance noggrant de bevis du tillhandahåller som är relevanta för hantering av informationssäkerhet. Denna omfattande bedömning utmynnar i utfärdandet av ett ISO 27001-certifikat. Det handlar om att stärka organisationens integritet med det förtroende som kommer av att samarbeta med Securance, en framstående ledare inom Europas cybersäkerhets- och efterlevnadslandskap.

TRÄFFA NÅGRA AV VÅRA NÖJDA KUNDER

Utforska fallstudier

Lär känna våra kunder genom att läsa våra fallstudier. Tillsammans med våra kunder löser vi utmaningar för att uppnå organisatoriska mål genom att skapa interna ramverk för säkerhet och efterlevnad.

SOC 2 | PEN-tester

ISAE 3000 | SOC 2

ISAE 3402 | SOC 1

Du kanske vill utforska

Relaterade tjänster

ISAE 3402
Läs mer
ISAE 3402 är ett globalt erkänt ramverk som utvecklats av International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). Denna standard är utformad för att utvärdera och rapportera den interna kontrollen hos serviceorganisationer.

ISAE 3402 är särskilt relevant för organisationer som tillhandahåller tjänster som påverkar den finansiella rapporteringen för sina kunder. Det förknippas ofta med branscher där försäkran om outsourcade tjänster är avgörande för att skapa förtroende och transparens för kunder och intressenter.
SOC 1
Läs mer
SOC 1 är ett ramverk som fastställts av American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) för att bedöma och rapportera om den interna kontrollen i serviceorganisationer.

SOC 1-rapporten är särskilt relevant för organisationer som tillhandahåller tjänster som kan påverka den finansiella rapporteringen för deras kunder. Denna standard förknippas ofta med finansiella system och redovisningssystem.
SOC 2
Läs mer
SOC 2 är ett ramverk för att utvärdera och rapportera om tjänsteföretags rutiner och kontroller för informationssäkerhet.

Till skillnad från SOC 1, som främst avser kontroller av finansiell rapportering, omfattar SOC 2 bredare aspekter av datasäkerhet och integritet, vilket gör det viktigt för tjänsteleverantörer som hanterar en mängd olika kundbehov utöver finansiella överväganden.
ISO 9001
Läs mer
ISO 9001 är en standard för kvalitetsledningssystem som utvecklats av Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) för att utvärdera och dokumentera en organisations engagemang för kvalitet i dess processer och verksamhet.

ISO 9001-certifieringen har stor betydelse för organisationer som levererar produkter eller tjänster som uppfyller stränga kvalitetsstandarder. Det förknippas ofta med branscher där kvalitetsstyrning är avgörande, vilket säkerställer en systematisk metod för att öka kundnöjdheten och kontinuerlig förbättring av den övergripande prestandan.
ISO 9001
Läs mer
ISO 9001 är en standard för kvalitetsledningssystem som fastställts av Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) för att utvärdera och förbättra en organisations metoder för att hantera och förbättra kvaliteten.

ISO 9001-certifieringen är särskilt relevant för organisationer som vill upprätthålla en hög kvalitetsstandard. Det understryker ett starkt ramverk för kvalitetsstyrning, som ofta förknippas med branscher där precision, konsekvens och kundnöjdhet är av yttersta vikt. ISO 9001 säkerställer en systematisk och effektiv metod för att identifiera, leda och förbättra kvalitetsprocesser inom en organisation.
Föregående
Nästa