De potentiella konsekvenserna

av Solvens II

Solvens II kommer att få långtgående konsekvenser inte bara för försäkringsbolagen utan även för kapitalmarknaden.

Försäkringsbolag, pensionsfonder och konsulter har under en längre tid väntat på införandet av Solvens II. I korthet innebär Solvens II ett mer omfattande ramverk för riskhantering och högre kapitalkrav för europeiska försäkringsbolag.

Införandet av Solvens II, som ursprungligen planerades till januari 2013 men som sannolikt kommer att försenas, syftar till att göra försäkringsbolagen mer stabila och skydda försäkringstagarna. Försäkringsbolag som tar större risker kommer också att behöva hålla mer kapital. Implementeringen kommer att få betydande återverkningar för försäkringsgivarna och kräva omfattande förändringar. De brittiska tillsynsmyndigheterna uppskattar att kostnaderna för implementeringen enbart i Storbritannien kommer att överstiga 2 miljarder GBP, med ytterligare 250 miljoner GBP årligen för försäkringsbolagens efterlevnadskostnader.

De stora försäkringsbolagen välkomnar de ökade investeringarna och den ökade uppmärksamheten på riskhanteringsaktiviteter. Mindre försäkringsbolag kan dock få svårt att uppfylla kapitalkraven och de strängare normerna för riskhantering. Därför har en BASIC-version av direktivet införts. Frågan kvarstår hur tillsynsmyndigheten kommer att hantera detta.

Det finns också kritik mot de strängare kraven, särskilt när det gäller vem som kommer att bära kostnaderna för denna övergång – kommer det att vara försäkringstagarna?

Försäkringsbolagens portföljer kommer att förändras, eftersom de nya reglerna motverkar riskfyllda investeringar som aktier och private equity. Med nuvarande låga räntenivåer finns det en osäkerhet om tillräckliga intäkter kan genereras i framtiden. Även bankerna kommer att påverkas av de skärpta kraven, eftersom de är betydande investerare i försäkringsbolag.

Om försäkringsbolagens affärs- och riskmodeller uppvisar stora likheter kan det bli aktuellt med samtidiga köp och försäljningar av aktier, vilket kan leda till betydande marknadsfluktuationer, enligt ett stort europeiskt försäkringsbolag.

Dessutom kan konkurrenssituationen i förhållande till andra länder försämras, särskilt om USA inte genomför liknande åtgärder som Solvens II, vilket ett annat stort europeiskt försäkringsbolag har noterat. Men en försäkringsmarknad som präglas av stor stabilitet och säkerhet, delvis tack vare Solvens II, kan också dra konkurrensfördelar av denna utveckling.

Share this blog

juli 5, 2024

Återanvänds den lokala administratörens lösenord i din miljö? Windows operativsystem...

    juni 17, 2024

    Signering för små och medelstora företag: Stoppa nätverksövertagande attacker Vikten...

      maj 28, 2024

      Securance och Kiwa samarbetar kring lösningar för cybersäkerhet och riskhantering...