Implementering av ISO 9001

Standarden ISO/IEC 9001 är den internationella standarden för kvalitetsstyrning. ISO 9001-standarden fokuserar på två viktiga aspekter: att uppfylla kundernas krav och att öka kundnöjdheten. För att uppnå detta beskriver ISO 9001-standarden specifika aspekter som utvecklas till krav.

Fas 1

En implementering av ISO 9001 börjar i den första fasen med att fastställa omfattningen. Denna omfattning omfattar kvalitetsledningssystemet som syftar till att uppfylla kundernas krav och förbättra kundnöjdheten.

Leverans: ISO 9001 omfattning

Fas 2

I den andra fasen måste organisationen fastställa en allmän policy för kvalitetsstyrning. Den allmänna delen beskriver åtminstone organisationens egenskaper, egenskaperna hos organisationens tjänster och/eller produkter, input och förväntad output, samt nödvändiga resurser för processer – ansvar och befogenheter.

Avseende policyn framgår bland annat följande:

 1. En beskrivning av riskramverket. Olika riskramverk kan väljas, till exempel COSO 2013 eller ISO 31000. Riskramverket bör beskrivas utifrån ett kvalitetskontrollperspektiv.
 2. Hur organisationen hanterar eventuella lagar, förordningar, krav och riktlinjer som organisationen själv ställer på kvalitet.
 3. Policyn måste bevisligen vara i linje med det nuvarande ramverket för riskhantering som har implementerats (anpassning till COSO 2013). Den bör också omfatta hur organisationen arbetar med implementering och kontroll av kvalitetsledningssystemet samt vilka metoder och kontroller som behövs för att säkerställa att rutinerna genomförs på ett effektivt sätt.
 4. Vilka processer som har fastställts för utvärdering och förbättring av kvalitetsledningssystemet.
 5. Organisationens ledning eller styrelseledamöter måste godkänna policyn.

Leverans: Policydokument

Fas 3

I fas tre genomförs en riskanalys inom området kvalitetsstyrning. Baserat på de risker som identifierats i fas tre beskrivs processer och rutiner. Därefter implementeras rutinerna och processerna inom organisationen, och slutligen utarbetas kvalitetsstyrningsmanualen och görs tillgänglig för alla anställda i organisationen.

Leverans: Riskanalys och manual för kvalitetsstyrning

Fas 4

Efter att manualen har beskrivits genomförs en förrevision eller genomgång i den fjärde fasen, under vilken alla kontrollåtgärder och ISO 9001-rutiner testas och potentiella problemområden identifieras inför den slutliga revisionen.

Fas 5

I den femte fasen genomförs förbättringar av kontrollåtgärder och kvalitetsledningssystemet baserat på resultaten från förrevisionen, och lösningar realiseras för de identifierade problemområdena.

Fas 6

I den sjätte och sista fasen genomförs ISO 9001-revisionen av ett certifieringsorgan och ISO 9001-certifikatet erhålls.

Share this blog

juli 5, 2024

Återanvänds den lokala administratörens lösenord i din miljö? Windows operativsystem...

  juni 17, 2024

  Signering för små och medelstora företag: Stoppa nätverksövertagande attacker Vikten...

   maj 28, 2024

   Securance och Kiwa samarbetar kring lösningar för cybersäkerhet och riskhantering...