ISO 27001 och SOC 2 - jämförelser

ISO 27001 är en internationell standard som beskriver kraven för att hantera säkerheten för tillgångar som finansiell information, immateriella rättigheter, medarbetar- och kunddata samt information som anförtrotts tredje part. ISO 27001 har skapats av International Standards Organization och ger också riktlinjer för ledningssystem för informationssäkerhet (ISMS), med fokus på långsiktigt dataskydd. En ISO 27001-certifiering innebär en betydande investering i tid och resurser i säkerhet och ger en robust grundläggande byggsten för alla organisationers program för efterlevnad av säkerhet.

SOC (Service Organization Controls) är en uppsättning standarder som utvecklats av AICPA för att bedöma och utvärdera en organisations kontrollkompetens. SOC för serviceorganisationer: Trust Services Criteria (även kända som SOC 2-rapporter) är avsedda att tillgodose behoven hos ett brett spektrum av användare som kräver detaljerad information och försäkran om de kontroller som är relevanta för säkerhet, tillgänglighet och behandlingsintegritet för de system som används för att behandla användarnas data, och konfidentialitet och integritet för den information som behandlas av dessa system. Dessa rapporter kan spela en avgörande roll för organisatorisk tillsyn, program för leverantörshantering, intern bolagsstyrning, riskhanteringsprocesser och tillsyn av myndigheter.

Det finns två typer av SOC 2-rapporter: Typ 1 och Typ 2.

En SOC 2 Type 1-granskning ger en ögonblicksbild av de dataskyddsåtgärder som finns i en organisation. Utformningen av kontrollerna bedöms och implementeringen bekräftas, men konsekventa resultat utvärderas inte i en typ 1-rapport. Om en organisation är ny inom SOC 2 är det första steget att skaffa en SOC 2 typ 1-rapport.

En SOC 2 typ 2-revision behandlar kontrollernas operativa effektivitet under en viss period, till exempel sex till tolv månader. En SOC 2 typ 2-rapport sätter en högre ribba än en typ 1-rapport, eftersom den inte bara bedömer utformningen och implementeringen av kontrollprocesser utan också utvärderar om kontrollerna utfördes konsekvent under den angivna perioden. Detta ger kunder och affärspartners större förtroende för effektiviteten i kontrollprocesserna.

Dessa två ramverk för säkerhetshantering har många likheter. Båda är frivilliga och utformade för att bevisa ett företags tillförlitlighet när det gäller att behandla kunddata och samtidigt skydda sekretessen, integriteten och tillgängligheten för känslig information. Ramverken delar ett lika respekterat och aktat rykte, och kunderna ser båda som ett hållbart bevis på ditt företags förmåga att skydda data. Kort sagt kommer en SOC 2 Type 2-rapport eller ISO 27001-certifiering att förbättra ditt varumärkes rykte och hjälpa till att locka nya kunder.

Man behöver inte leta länge för att hitta logistiska och operativa likheter mellan SOC 2 och ISO 27001. Ramverken har många liknande säkerhetskrav, vilket gör att funktionell implementering och bevisinsamlingstid är jämförbara. Båda ramverken kräver också valideringsutvärderingar av certifierad tredje part och periodiska omvärderingar.

Share this blog

juli 5, 2024

Återanvänds den lokala administratörens lösenord i din miljö? Windows operativsystem...

    juni 17, 2024

    Signering för små och medelstora företag: Stoppa nätverksövertagande attacker Vikten...

      maj 28, 2024

      Securance och Kiwa samarbetar kring lösningar för cybersäkerhet och riskhantering...