SOC 2 eller ISO 27001: Vilket passar bäst för min organisation?

Om din organisation tillhandahåller IT-tjänster eller finansiella tjänster mellan företag är det troligt att dina kunder kommer att begära SOC 2- eller ISO 27001-certifiering eller intyg. Denna process kan kräva betydande resurser och tid från din organisation. I den här artikeln förklaras likheter och skillnader mellan dessa två certifieringar. En SOC 2-rapport och ett ISO 27001-certifikat kan jämföras med nära släktingar, och det finns möjligheter till effektivisering, eftersom en certifiering kan minska den tid som krävs för att erhålla den andra.

1. Omfattning

Både SOC 2 och ISO 27001 är utformade på liknande sätt för att ge kunderna förtroende för att deras data är skyddade. Kunderna har gemensamma nämnare, eftersom båda ramverken behandlar kritiska aspekter av informationssäkerhet, såsom konfidentialitet, integritet och tillgänglighet. Båda är allmänt erkända certifieringar som visar kunderna att ditt företag är engagerat i säkerhetsfrågor.

En viktig skillnad är att SOC 2-certifieringen främst fokuserar på att visa att säkerhetsåtgärder som skyddar kunddata har genomförts på ett effektivt sätt. ISO 27001, å andra sidan, kräver endast att en organisation har ett ledningssystem för informationssäkerhet (ISMS), en föreskriven uppsättning säkerhetsåtgärder.

2. Tillämplighet på marknaden

En viktig likhet är att båda certifieringarna är välkända informationssäkerhetsstandarder som allmänt accepteras som bevis på att en organisation har lämpliga säkerhetsåtgärder på plats. Särskilt i USA accepteras dessa certifieringar av organisationer av alla storlekar, från småföretag till stora koncerner. Båda är fullt accepterade inom de flesta branscher och positionerar en organisation som en pålitlig leverantör med robusta rutiner för informationssäkerhet.

3. Extern part

Båda certifieringarna bedöms av tredje part, antingen ISO 27001-revisorer eller (registrerade) revisorer. Den viktigaste skillnaden är att ett företag som är erkänt av Netherlands Institute of Chartered Accountants (NBA) utfärdar en SOC 2-rapport, medan en ackrediterad ISO 27001-revisor certifierar ISO 27001-efterlevnad. Risklane har både auktoriserade revisorer och ackrediterade ISO 27001-revisorer som kan ge råd om revisionsprocessen.

4. Kostnader

Båda certifieringarna har jämförbara driftskostnader, vilket inkluderar de interna kostnaderna för det team som genomför kontrollåtgärderna och samlar in de bevis som krävs för att visa överensstämmelse med SOC 2 eller ISO 27001.

Priserna för de två typerna av certifieringar kan variera avsevärt. Generellt sett är kostnaderna för en SOC 2-certifiering högre än för en ISO 27001-certifiering. Detta beror främst på de omfattande dokumentationskrav som ställs på revisorer som genomför en SOC 2-revision.

5. Tidsram

Projektmetoden för båda certifieringarna är likartad och består av ungefär motsvarande faser. Eftersom SOC 2 och ISO 27001 delar många av samma kontrollåtgärder har implementeringsfaserna också en jämförbar tidsram. En SOC 2-revision kan dock kräva mer intern och extern (revisor) tid på grund av de ovan nämnda dokumentationskraven.

Efter revisionsperioden måste både SOC 2- och ISO 27001-certifieringar förnyas regelbundet för att förbli giltiga för användarorganisationer. ISO 27001 omfattar normalt en treårig cykel, med en revision under det första året och därefter årliga förnyelser.

Om Securance

Vårt uppdrag driver oss att göra allt vi kan för att främja våra kunders tillväxt och framgång. Vi är fast beslutna att utöka möjligheterna, möjliggöra spetskompetens, främja tillväxt, attrahera nya kunder och förbättra interna processer. För att uppnå detta mål krävs banbrytande innovationer inom riskhantering, optimerad effektivitet genom automatisering, ett globalt team med stor mångfald och positiva bidrag till de samhällen där vi verkar. Dessutom står vi fast vid vårt åtagande att fungera som en inkörsport för företag att bli mer hållbara och transparenta och därmed ge ett tydligt och värdefullt bidrag till samhället. Vår orubbliga strävan efter högsta kvalitet säkerställer att vi har lyckats när alla kundmål är uppfyllda och våra kunder är 100 % nöjda.

Share this blog

juli 5, 2024

Återanvänds den lokala administratörens lösenord i din miljö? Windows operativsystem...

    juni 17, 2024

    Signering för små och medelstora företag: Stoppa nätverksövertagande attacker Vikten...

      maj 28, 2024

      Securance och Kiwa samarbetar kring lösningar för cybersäkerhet och riskhantering...