DORA: Göra finanssektorn starkare

I takt med att finansinstituten i allt högre grad förlitar sig på digitala system har behovet av robusta och motståndskraftiga lösningar aldrig varit viktigare. Digital Operational Resilience Act (DORA) är en banbrytande förordning som syftar till att stärka finanssektorn mot digitala störningar. Denna blogg handlar om hur DORA förbättrar sektorns motståndskraft.

Förstå DORA:s roll

DORA är ett regelverk som införts av EU för att säkerställa att den finansiella sektorn kan motstå, reagera på och återhämta sig från IT-relaterade störningar och hot. DORA tar hänsyn till den ömsesidiga kopplingen och det ömsesidiga beroendet inom det finansiella systemet och syftar till att standardisera och stärka sektorns digitala motståndskraft i hela EU.

DORA:s betydelse ligger i dess övergripande strategi. Den ålägger finansiella enheter att införa robusta processer för hantering av IT-risker, genomföra regelbundna penetrationstester med hotbilder samt säkerställa kontinuerlig övervakning och rapportering av sina IT-system. Genom att skapa ett enhetligt regelverk bidrar DORA till att motverka den fragmenterade syn på cybersäkerhet som tidigare funnits i olika EU-länder.

Öka operativ styrka med DORA

Operativ motståndskraft är en organisations förmåga att leverera kritisk verksamhet även vid störningar. DORA förbättrar den operativa motståndskraften avsevärt genom att genomdriva omfattande ramverk för att hantera IT-risker. Finansinstituten måste identifiera, bedöma och minska IT-riskerna för att säkerställa att de kan fortsätta sin verksamhet även under svåra förhållanden. DORA kräver även snabb incidentrapportering, vilket underlättar snabb respons och samordning på både nationell nivå och EU-nivå.

Planer för kontinuitet i verksamheten och katastrofåterhämtning är centrala för DORA:s krav. Dessa planer måste testas regelbundet för att säkerställa att de är effektiva i verkliga scenarier. Dessutom ställer DORA stränga krav på hantering av tredjepartsrisker, vilket säkerställer att beroendet av externa tjänsteleverantörer inte äventyrar den operativa motståndskraften. Genom att tillämpa dessa metoder säkerställer DORA att finansinstituten är beredda att hantera IT-relaterade störningar och samtidigt upprätthålla viktiga tjänster.

Bättre datahantering under DORA

Datastyrning är en viktig aspekt av DORA:s ramverk, som betonar behovet av effektiva strategier för att hantera data på ett säkert och effektivt sätt. DORA är i linje med befintliga dataskyddsförordningar som GDPR, vilket säkerställer att finansinstitut hanterar kunddata med största omsorg och sekretess. Detta innebär att man implementerar tekniker för stark kryptering och datamaskning för att skydda känslig information.

Att säkerställa dataintegritet och tillgänglighet är av yttersta vikt enligt DORA. Finansiella institutioner måste införa robusta lösningar för säkerhetskopiering och dataåterställning, med regelbundna tester för att garantera snabb och korrekt återställning av data vid störningar. Dessutom förespråkar DORA omfattande ramverk för datastyrning, som beskriver policyer, förfaranden och ansvarsområden för datahantering. Dessa ramverk bidrar till att upprätthålla datakvaliteten, säkerställa efterlevnad och stödja välgrundade beslut.

Effektiv datahantering enligt DORA innebär också en tydlig incidenthanterings- och rapporteringsmekanism. Finansiella institutioner måste ha rutiner för att snabbt kunna identifiera, begränsa och rapportera dataintrång och på så sätt minimera potentiella skador.

DORA:s strategiska fördelar kan positionera finansinstitut för hållbar framgång och motståndskraft i framtiden.

DORA och andra finansiella lagar

DORA är utformat för att fungera i harmoni med andra finansiella regleringar och skapa en sammanhängande regleringsmiljö. Den kompletterar den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) genom att säkerställa att robusta cybersäkerhetsåtgärder finns på plats, vilket skyddar data mot intrång och cyberattacker. DORA förbättrar också det reviderade betaltjänstdirektivet (PSD2) genom att stärka säkerheten i IKT-system som används för betaltjänster, vilket säkerställer oavbruten och säker betalningshantering.

Dessutom stöder DORA direktivet om marknader för finansiella instrument II (MiFID II) genom att säkerställa att den IKT-infrastruktur som ligger till grund för finansmarknaderna förblir motståndskraftig och säker. Det bygger också vidare på direktivet om nätverks- och informationssystem (NIS-direktivet) genom att särskilt fokusera på finanssektorn och säkerställa skräddarsydda och strikta åtgärder för finansinstitut. Genom att anpassa sig till dessa föreskrifter säkerställer DORA en heltäckande strategi för cybersäkerhet och operativ motståndskraft, som omfattar olika aspekter av finansiell verksamhet och datahantering.

Planera för framtiden med DORA

DORA handlar inte bara om efterlevnad, utan är ett strategiskt verktyg som ger långsiktiga fördelar. Finansinstitut som följer DORA:s strikta krav kan uppvisa sitt engagemang för operativ motståndskraft och cybersäkerhet, vilket bygger förtroende hos kunder och intressenter. Detta förbättrar institutionens rykte som en säker och pålitlig enhet, vilket lockar fler kunder och affärspartners.

Implementering av DORA:s ramverk kan också leda till förbättrad operativ effektivitet. Effektiviserade processer, regelbundna tester och kontinuerlig övervakning hjälper till att identifiera och åtgärda problem i förebyggande syfte, vilket minskar driftstopp och driftskostnader. Dessutom säkerställer DORA:s betoning på kontinuerlig förbättring och anpassning att finansinstituten är förberedda för framtida utmaningar. Genom att ligga steget före nya hot och regeländringar kan instituten behålla sin motståndskraft och relevans i ett snabbt föränderligt landskap.

Slutsats: DORA innebär ett betydande steg framåt

Sammanfattningsvis innebär DORA ett betydande steg framåt när det gäller att stärka finanssektorns operativa motståndskraft. Genom att integrera omfattande IT-riskhantering, datastyrning och anpassning till andra regelverk ger DORA ett robust ramverk för finansinstitut att utvecklas bland digitala utmaningar. Genom att utnyttja DORA:s strategiska fördelar kan finansinstituten positionera sig för hållbar framgång och motståndskraft i framtiden.

Kom igång med Securances rådgivningstjänster

Är du redo att förbättra din organisations motståndskraft med hjälp av DORA? Securance erbjuder omfattande rådgivningstjänster för att hjälpa dig att navigera i detta regleringslandskap. Vi kan genomföra en grundlig analys för att identifiera er nuvarande ställning i förhållande till DORA och hjälpa er att genomföra nödvändiga åtgärder. Kontakta oss idag för att säkra er framtid.

Share this blog

juli 5, 2024

Återanvänds den lokala administratörens lösenord i din miljö? Windows operativsystem...

    juni 17, 2024

    Signering för små och medelstora företag: Stoppa nätverksövertagande attacker Vikten...

      maj 28, 2024

      Securance och Kiwa samarbetar kring lösningar för cybersäkerhet och riskhantering...