Social påverkan Solvens II

Försäkringsbolagen arbetar aktivt med att implementera Solvens II-riktlinjerna och hantera dem parallellt med kapital- och riskhanteringen. Konsekvenserna av beslut i detta sammanhang kommer att sträcka sig utanför styrelserummen och påverka relationerna mellan försäkringstagare och försäkringsgivare, både enskilda och företag. Dessa potentiella konsekvenser har undersökts och dokumenterats i en rapport från The Economist Intelligence Unit, som omfattar 254 EU-organisationer, däribland försäkringsbolag, finansinstitut och icke-finansiella institut.

Medan Solvens II-riktlinjerna syftar till att ge bättre skydd för försäkringstagarna, ifrågasätter olika parter vem som i slutändan kommer att bära kostnaden för solvenssystemet. Samtidigt finns det farhågor om att försäkringsbolagen kommer att begränsas i sin roll som investerare och tvingas till ”säkrare” investeringar och färre lån som inte är investeringar. Detta kan potentiellt leda till utmaningar för kapitalsökande organisationer, eftersom begränsningar i balansräkningarna kan leda till att bankerna slutar göra investeringar.

Med dessa frågor i åtanke inledde The Economist Intelligence Unit sin undersökning av de potentiella effekterna av Solvens II på konsumenterna, försäkringsbranschen och samhället, där försäkringsbolagen fungerar som investerare.

De viktigaste resultaten och slutsatserna av denna forskning är:

 • Kraven i Solvens II anses vara alltför höga. Respondenterna anser att balansen har gått förlorad och att kraven är för höga.
 • Försäkringstagarna kommer i slutändan att bära kostnaden för Solvens II, eftersom försäkringsbolagen kommer att överföra dessa kostnader på dem.
 • Försäkringsbolagen räknar med att ta mindre risker i sina investeringsstrategier.
 • Det råder oklarhet bland organisationerna om konsekvenserna för skuldemissionerna.
 • Lagstiftarna kommer att behöva ompröva kapitalavgifterna.
 • De oavsiktliga konsekvenserna är ännu inte helt klarlagda, vilket skapar oro bland olika organisationer.

Även om en översyn av den nuvarande lagstiftningen anses nödvändig, skapar de potentiella konsekvenserna och tidpunkten för Solvens II oro. Det rådande politiska och ekonomiska klimatet får många att tro att försäkringsgivare, försäkringstagare och andra intressenter kommer att påverkas negativt av Solvens II. Det förväntas att premierna kommer att öka och att investeringarna kommer att påverkas. Oavsett vad det exakta resultatet blir, tyder det på att försäkringsbolagen söker absolut säkerhet om tillämpningen av reglerna och deras genomförande i dessa osäkra tider.

Share this blog

juli 5, 2024

Återanvänds den lokala administratörens lösenord i din miljö? Windows operativsystem...

  juni 17, 2024

  Signering för små och medelstora företag: Stoppa nätverksövertagande attacker Vikten...

   maj 28, 2024

   Securance och Kiwa samarbetar kring lösningar för cybersäkerhet och riskhantering...