Statusuppdatering: Solvens II

Allmänt

Sedan början av 2012 har förhandlingar pågått för att slutföra innehållet i Omnibus II-direktivet och genomförandeåtgärderna på nivå 2. Det slutgiltiga avtalet om Omnibus II-direktivet väntas inom kort. Det slutgiltiga avtalet om genomförandeåtgärderna på nivå 2 väntas under hösten. Fokus ligger på den riskfria kurvan, kapitalkrav och kapitalbas samt övergångsbestämmelser.

Utvecklingen inom pelarna
Dessutom finns det utveckling per pelare:

Pelare I: Parallellgång och riskfri terminsstruktur

Från och med 2011 måste nederländska försäkringsbolag som omfattas av Solvens II beräkna sin solvens (2011 och 2012) i enlighet med de förväntade Solvens II-måtten (SCR och MCR) och rapportera om detta (Pelare 3) till DNB. Detta kallas för parallellkörning.

En del av denna rapportering (och beräkningen av SCR) är den kontracykliska premien, den så kallade CCP:n. Ett förslag har tagits fram för denna CCP, med formeln från QIS5 som grund. Två scenarier har tagits fram, där den kontracykliska premien varierar mellan 75% (Scenario 1) och 100% (Scenario 2). I det slutgiltiga direktivet kommer mer klarhet att skapas om detta.

Pelare II: ORSA

Utfallet av de rundabordssamtal som DNB höll om ORSA var positivt. Flaskhalsarna omfattar inrättandet av obligatoriska nyckelfunktioner (internrevision, riskhantering, aktuariefunktion och internkontroll) och införandet av IT-system. En ofta diskuterad aspekt här är proportionalitet. Där försäkringsgivarens riskprofil måste väljas som utgångspunkt. Ett försäkringsbolag med låg riskprofil kan t.ex. göra olika val för att fylla dessa flaskhalsar (och andra aspekter av direktivet) jämfört med ett försäkringsbolag med hög riskprofil.

Pelare III: Samråd

När det gäller Pelare III, rapporteringskraven, har konsultationsperioden för flera aspekter (inklusive rapporteringsmallar och nationalstater) avslutats och kommentarerna behandlas för närvarande. Mer kommer att följa om detta senare.

Share this blog

juli 5, 2024

Återanvänds den lokala administratörens lösenord i din miljö? Windows operativsystem...

    juni 17, 2024

    Signering för små och medelstora företag: Stoppa nätverksövertagande attacker Vikten...

      maj 28, 2024

      Securance och Kiwa samarbetar kring lösningar för cybersäkerhet och riskhantering...