Steg till framgångsrik riskhantering

Riskhantering är ett verktyg för att på ett systematiskt och tydligt sätt identifiera, utvärdera och bättre hantera risker genom att hantera dem proaktivt. Riskhanteringen bygger på att riskanalyser genomförs.

I riskhanteringen kontrolleras risker genom att fastställa hur sannolikheten för att risken inträffar eller konsekvenserna av identifierade risker ska hanteras.

Bolaget identifierar risker, förstår så långt det är möjligt de finansiella konsekvenserna av riskerna och vidtar åtgärder i enlighet med detta. Genom att i ett tidigt skede beakta de möjliga riskerna med vissa policyer kan dessa förebyggas eller eventuella allvarliga konsekvenser mildras.

Det räcker inte med en riskanalys vid ett tillfälle. Det är först när riskanalysen regelbundet upprepas och uppdateras och de åtgärder som följer av den…

STEG 1: IDENTIFIERA RISKER

Riskidentifiering omfattar alla strategiska, operativa, finansiella och traditionella risker (skador). Kopplingen till organisationens och affärsenheternas mål är väsentlig.

STEG 2: ANALYS OCH BEDÖMNING AV RISKER

Genom att kartlägga riskerna blir det möjligt att analysera dem. En finanschef kan inte nöja sig med att identifiera risker. Det är viktigt att avgöra vilka risker som är störst. Alla risker förtjänar inte samma uppmärksamhet, utan börja med de viktigaste.

STEG 3: ANALYS AV NUVARANDE KONTROLLÅTGÄRDER

Företag kan skilja sig från sina konkurrenter genom att hantera sina risker på ett mer effektivt sätt. I denna fas måste det fastställas om riskerna inte kontrolleras i alltför hög grad och om det finns blinda fläckar.

STEG 4: UTFORMA OCH GENOMFÖRA HANDLINGSPLANER

Efter att kontrollåtgärderna har kartlagts måste ekonomichefen göra ett val. Vad händer med de återstående riskerna? För varje risk måste de välja mellan följande fyra alternativ:

 • Undvik
 • Minska
 • Överföring
 • Acceptera

STEG 5: MÄTNING, ÖVERVAKNING OCH RAPPORTERING

Riskhantering är en kontinuerlig process. Det är viktigt att mäta om åtgärdsplanerna påverkar riskprofilen. Riskinformation kan också användas för att planera revisioner.

STEG 6: INTEGRERING AV RESULTAT I BESLUTSPROCESSER

Riskinformationen kan användas för analys av framtida beslut (genom riskanalyser från tidigare). För varje nytt investeringsförslag eller större projekt måste organisationen medvetet ta hänsyn till riskerna.

Share this blog

juli 5, 2024

Återanvänds den lokala administratörens lösenord i din miljö? Windows operativsystem...

  juni 17, 2024

  Signering för små och medelstora företag: Stoppa nätverksövertagande attacker Vikten...

   maj 28, 2024

   Securance och Kiwa samarbetar kring lösningar för cybersäkerhet och riskhantering...